X

Lütfen Ülke (Bölge) Seçiniz

Türkiye (Türkçe)Türkiye (Türkçe) Worldwide (English)Worldwide (English)
X
X

Lütfen Ülke (Bölge) Seçiniz

Türkiye (Türkçe)Türkiye (Türkçe) Worldwide (English)Worldwide (English)
X

Hizmet ve Kullanım Sözleşmesi

AnasayfaHizmet ve Kullanım Sözleşmesi

İş bu sözleşme, BiriCloud (Muradiye Mah. Karadağ Sok. No:4/2 Yunusemre/MANISA) adreslerinde faaliyet gösteren şirket (bundan sonra BiriCloud olarak anılacaktır) ile Site üzerinden BiriCloud ürün ve hizmetlerini satın almak suretiyle Site’de yer alan ilgili form ile bilgileri alınan gerçek veya tüzel kişi (bundan sonra MÜŞTERİ olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlar dahilinde kabul edilmiştir.


Tanımlar Bu sözleşmede geçen tanım ve kısıtlamalar aşağıdaki gibi anılacaktır: SİTE: www.BiriCloud.net ve www.BiriCloud.net adresinde bulunan web sitesidir.


MÜŞTERİ PANELİ / HESABI: MÜŞTERİ’nin Site üzerinde MÜŞTERİ’ye ayrılmış özel alandan, hesap yönetimi, bilgi güncelleme ve satın alınan hizmetlerin kullanımı ve yönetimini yapmasını sağlayan web sayfalarıdır


BARINDIRMA : Müşteriye ait sunucu ve ekipmanının BiriCloud veri merkezinden bulundurulması.


DEDİCATED: BiriCloud’a ait olan kiralık fiziksel sunucular ile BiriCloud veri merkezinden yapılan barındırma.


VPS / VDS: BiriCloud’a ait sanallaştırma teknolojisi ile kaynakları paylaştırılmış sunucu platformu üzerinde veri merkezinden yapılan barındırma.


VERİ (DATA): İnternet ortamında erişilebilir olarak sunucu üzerinde muhafaza edilen ve zaman zaman değiştirilerek ekleme veya çıkarmalar yapılabilen her türlü renkli, renksiz, hareketli, sabit resim grafik veya sesli dijitalize edilmiş bilgi nitelikli her şey.


VERİ MERKEZİ (Data Center): BiriCloud bünyesinde; bilgisayar, sunucu sistemleri ve telekomünikasyon ve depolama sistemleri gibi ilgili bileşeniennin barındırıldığı merkez, tesistir. Yedekli enerji altyapısı, yedekli veri iletişimi bağlantıları, gelişmiş çevre – iklim kontrolleri ve güvenlik donanımlarını içeren yapıdır.


Sözleşmenin Yürürlüğe Girişi ve Süresi MÜŞTERİ’nin BiriCloud’a ait Site’den online hizmet başvurusu yapması, akabinde hizmetin aktivasyonu ile sözleşme yürürlüğe girer. Sözleşme’nin süresi oniki (12) aydır. MÜŞTERİ’nin aylık ödemeler yapmak suretiyle abone olması halinde dahi Sözleşme oniki (12) aydır.


Hizmetin Tanımı BiriCloud’un MÜŞTERİ’ye vermiş olduğu hizmet temel olarak, MÜŞTERİ’ye BiriCloud’a ait fiziksel (DEDICATED) veya VPS / VDS cihazın kiralanması ve bu cihazın BiriCloud Veri Merkezinde barındırılarak BiriCloud’un bağlı olduğu internet omurgasına bağlanmasından ibarettir. MÜŞTERİ, doğrudan BiriCloud omurgasına bağlı olan bu cihazı uzaktan erişim protokolleri aracılığı ile kontrol edebilecek ve yönetebilecektir. MÜŞTERİ bu sözleşme kapsamında fiziksel veya VPS / VDS sanal sunucu kiralama hizmetlerinden herhangi birini alabilir.


BiriCloud’un Yükümlülükleri BiriCloud, MÜŞTERİ’nin talep ettiği hizmet yada hizmetler ile ilgili ücretlerin kredi kartından veya havale ile peşin tahsilatını takiben, MÜŞTERİ’nin servislerini kullanıma açar ve MÜŞTERİ’yi bilgilendirir. BiriCloud denetimi dışında olan telekomünikasyon hatlarında ve servis aldığı internet Servis Sağlayıcıları (ISS) sistemlerinde meydana gelebilecek aksaklıklar, arıza, hata ve duraksamalardan dolayı MÜŞTERİ’nin maruz kalabileceği zarar, ziyan ve her ne suretle olursa olsun sonuç olarak vaki olabilecek zarar ve ziyandan sorumlu değildir. Bağlantı üzerinde oluşabilecek bu tür arızalardan dolayı hattın kesilmesi halinde MÜŞTERİ, BiriCloud’tan hiçbir hak ve tazminat isteğinde bulunamaz. Ancak BiriCloud, böyle bir arızanın olması halinde sözü geçen arızayı düzeltmek için azami gayreti sarf edecektir.


BiriCloud hizmet aktivasyonu ile sunucu üzerinde meydana gelebilecek yazılım veya donanım ile ilgili arızalardan dolayı oluşacak bilgi kayıplarına karşın MÜŞTERİ’ye isteği doğrultusunda ücretli olarak belirli kapasitede “yedekleme alanı” sağlamaktadır. Ancak sunucu üzerindeki her türlü veri yedekleme işlemi MÜŞTERİ sorumluluğundadır.


Sunucu üzerinde bulunan, eklenen, çıkarılan bilgi, belge ve yazılımların kurulumu, lisansları, ayarlanması ve yazılım ile ilgili işler ve çıkacak bütün sorunlar MÜŞTERİ’nin sorumluluğunda olup her halükarda, MÜŞTERİ’nin yaptıkları ve sunduğu bilgilerden BiriCloud sorumlu olmayıp, sunulan bilgi ve belgelerin üçüncü şahıslar nezdinde bir zarara sebep olması halinde herhangi bir şekilde BiriCloud aleyhinde idari, hukuki veya cezai yollara başvurulması halinde BiriCloud’un uğrayacağı tüm zararlardan MÜŞTERİ sorumlu olup, müşteri kendisine yapılacak yazılı bildirimden itibaren 5 (BEŞ) iş günü içerisinde BiriCloud’un zararını nakden, defaten ve peşin olarak tazmin etmekle mükelleftir.


MÜŞTERİ’ye ait web ortamında açılacak sayfalardaki bilgi, belge, veri ve içeriklerden BiriCloud sorumlu olmayacaktır. Yayınlanan web sayfalarının içeriği ile ilgili olarak çıkacak MÜŞTERİ ve üçüncü şahısların dahil olduğu her türlü hukuki ihtilaf bakımından BiriCloud’a sorumluluk tevcih edilemeyecek ve gerek Mahkemeler gerek Savcılıklar gerekse BTK ( Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) tarafından yapılacak her türlü talep veya bildirim halinde BiriCloud hizmeti durdurma hakkına sahip olacaktır. Üçüncü şahıslar tarafından BiriCloud’un sorumluluğuna gidilmesi halinde Üçüncü kişilerin tüm maddi ve manevi zararlarından dolayı sorumluluk MÜŞTERİ’ye ait olup BiriCloud’un bütün maddi ve manevi zararları MÜŞTERİ tarafından tazmin edilecektir.


MÜŞTERİ tarafından sunucu üzerinde yayınlanan web sitelerinde yapılacak olan her türlü faaliyetten kaynaklanan tüm hukuki (sözleşmesel, zarar, tazmin vb), cezai, mali ve idari mükellefiyet MÜŞTERİ’ ye ait olup, müşteri ile BiriCloud arasında bu konuda ayrı ve bir sözleşme imzalanmadığı müddetçe yapılan faaliyetten doğacak her türlü hak, mükellefiyet, borç ve alacak MÜŞTERİ’ye aittir. BiriCloud ve MÜŞTERİ birbirinin kanuni temsilcisi, acentesi, vekili veya ticari mümessili değildirler. Söz konusu ekipman üzerindeki donanımsal arızaların giderilmesi, kiralık sunucu hizmetlerinde parça değiştirilmesi BiriCloud’un sorumluluğundadır. Sunucu müşteriye aitse müşteri sorumluluğundadır. BiriCloud, bu hizmet ile ilgili olarak MÜŞTERİ’ye temel konularda gerekli telefon desteği verebilecektir. MÜŞTERİ’ye ayrılan ekipmanın bulunduğu veri merkezinde verilecek olan destek için bu sözleşmeye konu olan “destek” paket uygulaması geçerli olacaktır. MÜŞTERİ, işin gereği, BiriCloud’un gerektiğinde kendi sunucularını taşıyabileceğini kabul etmektedir. Bu kapsamda, MÜŞTERİ’ye tahsil edilmiş bir İP adresi, farklı bir İP adresi ile değiştirilebilir. BiriCloud, MÜŞTERİ’ye tahsis edilmiş İP adreslerini sürekli olarak koruyabileceğini garanti etmemektedir.


Müşteri’nin Yükümlülükleri MÜŞTERİ, işbu Sözleşme’yi imzalamakla, elektronik posta haberleşmesinde, web yayınlarında ve bu aboneliğe ilişkin her türlü işlemde T.C. yasalarına, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınlann Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi hakkında Kanuna, genel ahlak ve adaba aykırı davranmamayı, kendisine veya müşterilerine ait web sayfalarının, ftp ve diğer Internet servislerinin Içenğinden tamamen kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ bu kullanım hakkını kiralayamaz, satamaz, devredemez veya başkalarına kullandıramaz. aksi takdirde herhangi bir yasal ihtara veya ihbara gerek kalmaksızın asgari sözleşme bedeli kadar cezai şart ödemeyi tabi olabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ işbu sözleşme ile BiriCloud’un temsilcisi, acentesi, ticari mümessili, ortağı, çözüm veya iş ortağı gibi unvan ve statüleri kazanamayacağını kabul eder, kendisi ile ilgili üçüncü şahıslarla karşı ticari evrakında, tanıtım vasıtalarında, broşür ve ilanlarda, internet sitesinde, referansları arasında bu şekilde bildirimde bulunamaz. MÜŞTERİ, kendisine ayrılmış olan sunucu üzerinden toplu e-posta gönderimi (spamming), phishing ile dolandırıcılık yapılması, iç veya dış ağlara saldın vb yasadışı veya BiriCloud’un veri tabanını kötü yönde etkileyecek durumlarda, ayrıca bir ihtara gerek kalmaksızın sunucunun BiriCloud tarafından devre dışı bırakılacağını ve o tarihe kadar ödemiş olduğu ücretlerin hiçbir şekilde kendisine iade edilmeyeceğini ve asgari sözleşme bedeli kadar cezai şart ödemeye tabi olabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, bu sorumluluk dahilinde T.C. yasalarına, BTK’nın (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumun’un) düzenleyici işlemlerine, BiriCloud’un ve TTNet’in koyduğu ve koyacağı kurallara uymak zorundadır. MÜŞTERİ,Sunucu barındırma hizmetinde sunucu üzerinde çalışma yapmak istemesi halinde bu talebini gerekçesi ile yazılı olarak 24 saat öncesinden BiriCloud’a bildirecektir. BiriCloud tarafından verilecek onay ile gereken çalışmayı yapmak için BiriCloud’a gelebilecek, geçerli olan kimliğini (ehliyet veya nüfus cüzdanı) ibraz ettikten sonra ilgili BiriCloud müşteri destek uzmanının gözetimi altında çalışabilecektir. MÜŞTERİ. BiriCloud’a gelerek. BiriCloud Veri Merkezinde MÜŞTERİnin sunucu(ları) üzerinde uzaktan çalışma yetkisine sahip olacak personelin ismini yetkili imzalarca onaylanmış resmi bir yazı ile bildirecektir. MÜŞTERİ, kiralık sunucu üzerindeki donanıma müdahale edemez. Donanım upgrade ve değiştirilmesi işlemleri BiriCloud gerçekleştirecektir. MÜŞTERİ, kendisine veya kendi müşterilerine ait alan adlan (domain name) ile ilgili kiraları düzenli olarak alan adını tescil ettirdiği kuruluşa ödemekle yükümlüdür. MÜŞTERİ, alan adlarına ait söz konusu ödemelerin yapılmamasından dolayı elektronik posta veya internet ağı (web) servislerinin askıya alınması, duraklatılması halinde sorumluluğun tamamı ile kendisine ait olduğunu ve BiriCloud’u sorumlu tutamayacağını kabul eder. Müşteri, kendisine ait veya kendi müşterilerine ait alan adı (domain name) ile ilgili yapılması gereken ödemeleri ilgili kuruluşlara yapmadığı takdirde gerek kendisinin gerekse müşterisinin bilgi, belge veya verileri ile ilgili yedek, arşiv, geçmiş vb bilgilerini BiriCloud’tan talep edemez.


Internet ortamında yayınlanan Web sayfaları ile ilgili bütün ekleme ve çıkarmalar BiriCloud tarafından sağlanacak imkanla MÜŞTERİ tarafından yapılacak olup bu arada ortaya çıkabilecek her türlü telif haklarına ait hukuki, cezai, mali yükümlülük, MÜŞTERİ tarafından üstlenilecek olup BiriCloud her zaman bu yükümlülüklerin ve doğuracağı sonuçlardan, üçüncü şahıslarla ilgili doğmuş, doğacak ihtilaflardan bağımsız olacak, tazmin mükellefiyetinden söz edilemeyecek ve sorumluluğuna gidilemeyecektir. Buna rağmen hemangi bir sebeple BiriCloud aleyhinde hukuki, cezai, mali, idari herhangi bir takibata girişilmesi halinde MÜŞTERİ BiriCloud’un hemangi bir ihtarı veya ihban gerekmeksizin talep edeceği tüm zararı tazminle mükelleftir. Genel Hizmet Sözleşmesi Şartlan’nda belirtilen ilgili maddelere ek olarak; Fiziksel, Paylaştırılmış ve/veya Sanallaştırılmış sunucularda kabul edilmeyecek materyal örneklerine şunlar dahildir: IRCD (ire servertan) IRC script’leri/bot’Iarı Korsan Yazılım/Warez İP Tarayıcılar Bruteforce Programlan/Script’leri/Uygulamalan Mail Bomber’lar/spam seript’leri Escrow hesabı Yatırım siteler (FOREX, E-Altın Borsası, Second Life/Linden Borsası, Ponzi, MLM/Saadet Zinciri) Gerekli izin(ler)in varlığı önceden kanıtianmaksızın satışı izne bağlı madde satışı Çekiliş/kumar siteleri Hacker’lığa odaklı siteler/arşivler/programlar Yasadışı faaliyetleri tanıtan siteler VVarez/korsan/yasadışı içerik dağıtan ya da onlara link veren forumlar veya internet siteleri Dolandırıcılık Siteler (aa4l9.org’da ve escrow-fraud.com’da sayılanlar da dahildir) Mailer Pro Canlı Spor Olaylarının (UFC, NASCAR, FIFA, NFL, MLB. NBA, WWE. WWF vs.) her tür yayını Yukarıdaki maddelerde belirtilmemesine rağmen, yürürlükteki yasalara aykırı ve suç teşkil eden her türlü aktivitenin yapılması kesinlikle yasaktır. Aksi takdirde BiriCloud, anlaşmayı fesih etme hakkını saklı tutar.


BiriCloud tarafından sunucularda bulundurulan MÜŞTERİ’ye ait WEB sayfaları ve internet sitesinde lisanssız yazılım kullanılmaz, kullandırılmaz, telif hakları ve sair fikri mülkiyetle ilgili yasalan ihlal edici korsan yazılım dağıtımı yapılamaz. Kurulu olan yazılımların ve ilerdeki tarihlerde kurulacak olan yazılımların Lisanslarının ve Faturalarının birer kopyasının işbu sözleşme geçerli olduğu sürece BiriCloud’a verilmesi gerekmektedir. MÜŞTERİ ilgili lisans ve fatura kopyalarını elde ettiği tarihten sonra 30 gün içinde BiriCloud’a ulaştırmayı kabul ve taahhüt eder. Lisans sahibi ile MÜŞTERİ arasında doğacak tüm ihtilaflardan MÜŞTERİ sorumlu olacaktır.


BiriCloud tarafından muhafaza edilen sunucularda gelecek saldırılara ve bilgi hırsızlığına karşı MÜŞTERİ, BiriCloud tarafından kurulan güvenlik sistemine riayet etmek ve gizliliği korumakla yükümlüdür. BiriCloud’un aldığı veya alınmasını önerdiği önlemlere rağmen MÜŞTERİ gereken özeni göstermez ve sitesinin kısmen veya tamamen zarar görmesine neden olursa bundan münhasıran MÜŞTERİ sorumludur. MÜŞTERİ’nin yeterli derecede özen göstermemesi veya ihmali halinde sorumluluğu, kendi sitesi ile beraber BiriCloud ve üçüncü şahısların da göreceği zararların tazminini kapsar.


MÜŞTERİ, BiriCloud ağını veya buna bağlı diğer ağ, sistem, sistem kaynaklan {CPU, RAM ve Network kaynakları), servis ve/veya cihazı kullanımlarında aksamaya sebep olacak aktivitelerde kesinlikle bulunamaz. Bu gibi durumlarda, BiriCloud, MÜŞTERİ’den sistem kaynaklannın kullanımını kabul edilebilir bir seviyeye indirmesini ya da kullandığı kaynakları karşılamak için gereken ilave teknik donanım ve kaynakların bedelini talep edebilir. Aksi taktide BiriCloud, anlaşmayı fesih etme hakkını saklı tutar. MÜŞTERİ, bu sözleşmeyi onaylamakla, yürürlükteki Genel Hizmet Sözleşmesi Şartlan ile Site’deki diğer politika ve kuralları kabul etmiş sayılmaktadır. MÜŞTERİ ödemeleri zamanında ve tam olarak yapmakla yükümlüdür. Ücret ve Ödeme BiriCloud, hizmet bedellerini, MÜŞTERİ’ye sözleşme anında yazılı doküman, web sayfası , telefon veya e-posta yolu ile bildirmektedir. BiriCloud, MÜŞTERİ’nin bu sözleşmeyi kabul etmesiyle, hizmet bedellerinin MÜŞTERİ’nin sipariş sırasında vermiş olduğu kredi kartı hesabından tahsil etme hakkına sahiptir. BiriCloud, MÜŞTERİ’nin banka havalesi yolu ile ödemeyi seçmesi durumunda BiriCloud’a ait banka hesabına, başvuru sırasında MÜŞTERİ bilgilerinde belirtilen kişi yada kurum adına açılmış hesaptan 7 (yedi) takvim günü içerisinde havalenin gerçekleşmesi sonucu BiriCloud hizmet aktivasyonunu yapar ve MÜŞTERİ’yi bilgilendirir. Banka Havalesi/EFT metodu ile yapılan ödemelerde, ödeme açıklamasında sipariş kodunun belirtilmesi gerekmektedir. Ödemelere ait tüm masraflar MÜŞTERİ’ye aittir. MÜŞTERİ sipariş detaylarında aylık ödemeyi seçmesi durumunda her ay ödemesini takip etmek ve düzenli yapmak ile yükümlüdür. MÜŞTERİ hizmet(lerini), en geç MÜŞTERİ PANELİ’ nde belirtilen hizmet bitiş tarihinden önce yenilemelidir. MÜŞTERİ, OTOMATİK YENİLEME’ye devam ettiği sürece bir sonraki yenileme döneminde ve BiriCloud’un 1 (bir) ay öncesinde web ve/veya e-posta yolu ile MÜŞTERİ’ye duyurduğu hizmet bedelleri karşılığında kendiliğinden yenileneceğini kabul eder. İlgili servis ücretlerinin tahsilatı MÜŞTERİ PANELİ’nde tanımlı kredi kartı hesabından yenilenme tarihinden 3 (üç) gün önce gerçekleştirilecektir. BiriCloud MÜŞTERİ tarafından verilen sipariş(lere) ait ödeme işlemini takiben fatura düzenler. MÜŞTERİ, düzenlenmiş faturalarına MÜŞTERİ PANELİ üzerinden ulaşabilir. BiriCloud tarafından MÜŞTERİ’ye ilgili bildirimler ile tahakkuk ettirilen ücretlerin süresi içerisinde ödenmemesi halinde; Türk Lirası için aylık %3 gecikme faizi uygulanacaktır. Bu faiz oranın fahiş olmadığını Müşteri kabul eder. MÜŞTERİ’nin tahakkuk eden ücretleri ve gecikme faizini son ödeme tarihinden itibaren onbeş (15) gün içerisinde ödememesi durumunda ihtara gerek kalmaksızın MÜŞTERİ’ye verilen hizmetler BiriCloud tarafından her zaman durdurabileceği gibi, sözleşme BiriCloud tarafından bildirimsiz olarak tek taraflı olarak feshedilebilecektir. Sözleşmenin feshi halinde birikmiş bütün ücret ve gecikme faizleri muaccel hale gelip BiriCloud tarafından MÜŞTERİ’ye herhangi bir ihtar veya ihbar yapılmaksızın derhal ödenecektir. Sözleşmenin feshi ile BiriCloud’un başlatacağı takipler dolayısı ile MÜŞTERİ fiili ödeme tarihine kadar veya sürecek takip boyunca da Türk Lirası üzerinden aylık %3 temerrüt faizi ve ilaveten toplam alacağı %10 u tutarında avukatlık ücretini BiriCloud’a ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Madde 7.7’e ek olarak fiziksel sunucu kiralama, VPS veya VDS servislerinde; hizmet bitiş tarihini takip eden 3 (üç) takvim günü içerisinde hizmet yenileme bedellerine ilişkin ödemenin yapılmaması ve/veya tahsilatların gerçekleştirilememesi durumunda ilgili servisler duraklatılır. Hizmet bitiş tarihini takip eden 3 (üç) takvim günü içerisinde hizmet yenileme bedellerine ilişkin ödemenin yapılmaması ve/veya tahsilatların gerçekleştirilememesi durumunda da ilgili hizmete ilişkin tüm veriler güvenlik gereği silinerek hizmet otomatik olarak kapatılır, iptal edilir. İptal edilen hizmetlerde veri kaybından dolayı BiriCloud sorumlu tutulamaz. Sipariş sırasında belirtilen band genişliğinin ay içerisinde aşılması durumunda, BiriCloud’un belirlediği ekstra trafik fiyatları üzerinden “ekstra trafik kullanımı” bedeli aylık olarak faturalandırılır. BiriCloud, hizmet bedelleri ile ilgili her türlü düzenleme yapma hakkını saklı tutar. Hizmet bedellerinde gelecekte meydana gelebilecek değişiklikler, BiriCloud’un Sitesi üzerinden ve/veya e-posta yolu ile MÜŞTERİ’ye bildirilecektir. MÜŞTERİ’nin barındırma hizmetlerini kullanmaya devam etmesi, yürürlükteki sözleşme şartlarını ve geçerli ücret tarifesi üzerinden ödeme yapmayı kabul ettiği anlamına gelecektir. Gizlilik MÜŞTERİ, BiriCloud hakkında öğrendiği her türlü gizli bilgiyi korumayı ve saklamayı kabul eder. Elde edilen veya hizmetin icrası sırasında ya da BiriCloud’a ait işyerine vaya eklentilerinde BiriCloud kaynaklarına/sistemlerine erişim yoluyla vb. Şekilde elde edilen her türlü yazılı, sözlü, elektronik vb. gizli bilgiyi bu sözleşmenin icrası dışında herhangi bir sebeple kullanmayacak, herhangi bir üçüncüsü şahıs veya kuruluşa açıklamayacak, korumak ile mükellef olacaktır. Gizli bilgi; tüm Servis Ürünlerini; BiriCloud tarafından gizli olduğu bildirilen her türlü bilgiyi; BiriCloud’un iştigal ettiği her türlü iş (bunların keşfi, icadı araştırması, geliştirilmesi, imali ve satışı dâhil), süreç veya genel ticari faaliyetler (satış maliyetleri, kar, fiyatlandırma metotları, organizasyon ve personel listesi dâhil) ile ilgili her türlü bilgiyi ve bu madde kapsamında aksi belirtilmedikçe BiriCloud bilgi kaynaklarına / sistemlerine (bilgisayar, iletişim ağı, her türlü iletişim aracı dâhil) erişim yoluyla elde edilen bütün bilgi veya verileri sayılanlara sınırlı olmak kaydıyla kapsamaktadır. Sözleşmenin Geçerliliği, Aykırılık ve Feshi MÜŞTERİ’nin online başvurusu esnasında onayladığı bu sözleşmede zaman içerisinde gerçekleşecek değişiklikler, web sitesinde yayınlanarak ve/veya e-posta yolu ile MÜŞTERİ’ye bildirilecektir. MÜŞTERİ, BiriCloud servislerini kullanmaya devam ederek, değişen sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılacaktır. MÜŞTERİ sözleşmeyi alınan hizmetin sitede belirtilen yenileme tannine kadar istediği anda OTOMATİK YENİLEME’yi kaldırması yolu ile ve müşteri hizmetlerine iptal talebini iletmesi ile sonlandırabilir. MÜŞTERİ’nin kredi kartından servislerle ilgili tahsilatların gerçekleştirilememesi durumunda, BiriCloud sözleşmeyi sonlandırabilir. Bu durumda, MÜŞTERİ’nin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez. Aşağıdaki sebeplerden dolayı sözleşme BiriCloud tarafından ihbara gerek kalmaksızın tek taraflı olarak feshedilebilecektir. I- BiriCloud’un yazılı mutabakatı alınmadan MÜŞTERİ’nin alınmakta olduğu hizmetleri veya bu sözleşme ile kendisine tanınan hakları tamamen veya kısmen devretmesi II- MÜŞTERİ aleyhine iflas kararı alınması veya ödemelerini tatil edilmesi III- MÜŞTERİ’nin bu sözleşmenin Gizlilik maddesini ihlal etmesi IV- MÜŞTERİ’nin BiriCloud tarafından sağlanan hizmetlerin bedelini ödemekte temerrüde düşmesi V- MÜŞTERİ’nin bu sözleşmede veya SERVİS KULLANIM ŞARTLARl’nda belirtilen şartları ihlal etmesi durumunda. BiriCloud MÜŞTERİ’ye sağlanan servisleri önceden haber vermeden sonlandırabilir ve/veya sözleşmeyi fesih edebilir. Bu durumda, MÜŞTERİ’nin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez. Server Üzerinde Kullanılacak Yazılımların Lisans ve Fatura Kopyaları MÜŞTERİ tarafından kullanılacak ve web sayfalarında kullandırılacak bütün yazılımlar bir ek halinde sözleşmenin imzası ile mevcut olanlar on beş {15} gün içinde, yeni alınacak olanlar da hizmet aktivasyon tarihini müteakip otuz (30) gün içinde BiriCloud’a sunulacaktır. Uyuşmazlıkların Çözümü İşbu sözleşmeden kaynaklanacak olan her türlü uyuşmazlığın çözümünde Hatay (Merkez) Asliye Ticaret Mahkemeleri ve Manisa İcra Müdürlükleri yetkilidir.


Powered by WISECP
Top